קבוצת לימוד הזוהר המלא

אייר
1
יום ראשון
כח' אייר 29.05.22
כרך א' עמודים מג'-מח'
יום ראשון
כט' אייר 30.05.22
כרך א' עמודים צא'-צו
סיון
1
יום שלישי
א' סיון 31.5.22
כרך ב' עמודים קלט'-קמד'
יום רביעי
ב' סיון- 1.6.22
כרך ב' עמודים קנא'-ר'
יום חמישי
ג' סיון- 2.6.22
כרך ב' עמודים רא'-רנ'
יום שישי
ד' סיון- 3.6.22
כרך ב' עמוד רנא'-כרך ג' עמוד ש'
שבת קודש
ה' סיון- 4.6.22
כרך ג' עמודים שא'-שנ'
2
יום ראשון
ו' סיון 5.6.22
כרך ג' עמוד שנא'-כרך ד' עמוד ת'
יום שני
ז' סיון 6.6.22
כרך ד' עמודים תא'-תנ'
יום שלישי
ח' סיון 7.6.22
כרך ד' עמודים תנא'-תק'
יום רביעי
ט' סיון 8.6.22
כרך ד' עמוד תקא'- כרך ה' עמוד תקנ'
יום חמישי
י' סיון 9.6.22
כרך ה' עמודים תקנא'-תר'
יום שישי
יא' סיון 10.6.22
כרך ה' עמוד תרא'- כרך ו' עמוד תרנ'
שבת קודש
יב' סיון 11.6.22
כרך ו' עמודים תרנא'-לז'