קבוצת לימוד ז

אייר
1
יום ראשון
כח' אייר 29.05.22
כרך א' עמודים לז'-מב'
יום שני
כט' אייר 30.05.22
כרך א' עמודים פה'-צ'
סיוון
1
יום שלישי
א' סיון 31.5.22
כרך ב' עמודים קלג'-קלח'
יום רביעי
ב' סיון- 1.6.22
כרך ב' עמודים קפא'-קפו'
יום חמישי
ג' סיון- 2.6.22
כרך ב' עמודים רכט'-רלד'
יום שישי
ד' סיון- 3.6.22
כרך ג' עמודים רעז'-רפב'
שבת קודש
ה' סיון- 4.6.22
כרך ג' עמודים שכה'-של'
2
יום ראשון
ו' סיון 5.6.22
כרך ג' עמודים שעג'-שעח'
יום שני
ז' סיון 6.6.22
כרך ד' עמודים תכא'-תכו'
יום שלישי
ח' סיון 7.6.22
כרך ד' עמודים תסט'-תעד'
יום רביעי
ט' סיון 8.6.22
כרך ה' עמודים תקיז'-תקכב'
יום חמישי
י' סיון 9.6.22
כרך ה' עמודים תקסה'-תקע'
יום שישי
יא' סיון 10.6.22
כרך ה' עמודים תריג'-תריח'
שבת קודש
יב' סיון 11.6.22
כרך ו' עמודים תרסא'-ג'