קבוצת לימוד ה

אייר
1
יום ראשון
כח' אייר- 29.05.22
כרך א' עמודים כה'-ל'
יום שני
כט' אייר- 30.05.22
כרך א' עמודים עג'-עח'
סיוון
1
יום שלישי
א' סיון- 31.5.22
כרך א' עמודים קכא'-קכו'
יום רביעי
ב' סיון- 1.6.22
כרך ב' עמודים קסט'-קעד'
יום חמישי
ג' סיון- 2.6.22
כרך ב' עמודים ריז'-רכב'
יום שישי
ד' סיון- 3.6.22
כרך ג' עמודים רסה'-ער'
שבת קודש
ה' סיון- 4.6.22
כרך ג' עמודים שיג'-שיח'
2
יום ראשון
ו' סיון 5.6.22
כרך ג' עמודים שסא'-שסו'
יום שני
ז' סיון 6.6.22
כרך ד' עמודים תט'-תד'
יום שלישי
ח' סיון 7.6.22
כרך ד' עמודים תנז'-תסב'
יום רביעי
ט' סיון 8.6.22
כרך ה' עמודים תקה'-תקי'
יום חמישי
י' סיון 9.6.22
כרך ה' עמודים תקנג'-תקנח'
יום שישי
יא' סיון 10.6.22
כרך ה' עמודים תרא'-תרו'
שבת קודש
יב' סיון 11.6.22
כרך ו' עמודים תרמט'-תרנד'