קבוצת לימוד ד

אייר
1
יום ראשון
כח' אייר- 29.05.22
כרך א' עמודים יט'-כד'
יום שני
כט' אייר- 30.05.22
כרך א' עמודים סז'- עב'
סיוון
1
יום שלישי
א' סיון- 31.5.22
כרך א' עמודים קטו'-קכ'
יום רביעי
ב' סיון- 1.6.22
כרך ב' עמודים קסג'-קסח'
יום חמישי
ג' סיון- 2.6.22
כרך ב' עמודים ריא'-רטז'
יום שישי
ד' סיון- 3.6.22
כרך ג' עמודים רנט'-רסד'
שבת קודש
ה' סיון- 4.6.22
כרך ג' עמודים שז'-שיב'
2
יום ראשון
ו' סיון 5.6.22
כרך ג' עמודים שנה'-שס'
יום שני
ז' סיון 6.6.22
כרך ד' עמודים תג'-תח'
יום שלישי
ח' סיון 7.6.22
כרך ד' עמודים תנא'-תנו'
יום רביעי
ט' סיון 8.6.22
כרך ד' עמודים תצט'-תקד'
יום חמישי
י' סיון 9.6.22
כרך ה' עמודים תקמז'-תקנב'
יום שישי
יא' סיון 10.6.22
כרך ה' עמודים תקצה'-תר'
שבת קודש
יב' סיון 11.6.22
כרך ו' עמודים תרמג'-תרמח'