קבוצת לימוד ג

אייר
1
יום ראשון
כח' אייר- 29.05.22
כרך א' עמודים יג'-יח'
יום שני
כט' אייר- 30.05.22
כרך א' עמודים סא'-סו
סיוון
1
יום שלישי
א' סיון- 31.5.22
כרך א' עמודים קט'-קיד'
יום רביעי
ב' סיון- 1.6.22
כרך ב' עמודים קנז'-קסב'
יום חמישי
ג' סיון- 2.6.22
כרך ב' עמודים רה'-רי'
יום שישי
ד' סיון- 3.6.22
כרך ג' עמודים רנג'-רנח'
שבת קודש
ה' סיון- 4.6.22
כרך ג' עמודים שא'-שו'
2
יום ראשון
ו' סיון 5.6.22
כרך ג' עמודים שמט'-שנד'
יום שני
ז' סיון 6.6.22
כרך ד' עמודים שצז'-תב'
יום שלישי
ח' סיון 7.6.22
כרך ד' עמודים תמה'-תנ'
יום רביעי
ט' סיון 8.6.22
כרך ד' עמודים תצג'-תצח'
יום חמישי
י' סיון 9.6.22
כרך ה' עמודים תקמא'-תקמו'
יום שישי
יא' סיון 10.6.22
כרך ה' עמודים תקפט'-תקצד'
שבת קודש
יב' סיון 11.6.22
כרך ו' עמודים תרלז'-תרמב'