קבוצת לימוד ב

אייר
1
יום ראשון
כח' אייר- 29.05.22
כרך א' עמודים ז'-יב'
יום שני
כט' אייר- 30.05.22
כרך א' עמודים נה'-ס'
סיוון
1
יום שלישי
א' סיון- 31.5.22
כרך א' עמודים קג'-קח'
יום רביעי
ב' סיון- 1.6.22
כרך ב' עמודים קנא'-קנו'
יום חמישי
ג' סיון- 2.6.22
כרך ב' עמודים קצט'-רד'
יום שישי
ד' סיון- 3.6.22
כרך ב' עמודים רמז'-רנב'
שבת קודש
ה' סיון- 4.6.22
כרך ג' עמודים רצה'-ש'
2
יום ראשון
ו' סיון 5.6.22
כרך ג' עמודים שמג'-שמח'
יום שני
ז' סיון 6.6.22
כרך ד' עמודים שצא'-שצו'
יום שלישי
ח' סיון 7.6.22
כרך ד' עמודים תלט'-תמד'
יום רביעי
ט' סיון 8.6.22
כרך ד' עמודים תפז'-תצב'
יום חמישי
י' סיון 9.6.22
כרך ה' עמודים תקלה'-תקמ'
יום שישי
יא' סיון 10.6.22
כרך ה' עמודים תקפג'-תקפח'
שבת קודש
יב' סיון 11.6.22
כרך ו' עמודים תרלא'-תרלו'